GDPR

   1. Ochrana osobních údajů + Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

   2. Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou/jsou na základě smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

   3. Správcem osobních údajů je

   4. - JUDr. Jan Podhorský, advokát, zapsán v seznamu advokátů ČAK: 11978, IČ: 71467327, Sídlo: Masarykovo náměstí 102, 25601 Benešov, E-mail: jan.podhorsky@centrum.cz, Tel: 605833870 a
   5. - JUDr. Tomáš Podhorský, advokát, zapsán v seznamu advokátů ČAK: 11980, IČ: 71467483, Sídlo: Masarykovo náměstí 102, 25601 Benešov, E-mail: tomas.podhorsky@centrum.cz, Tel: 732887320

   6. Dále je správcem osobních údajů i bývalý kolega, nyní samostatný advokát, JUDr. Josef Podhorský, advokát, zapsán v seznamu advokátů ČAK: 5765, IČ: 66225311, Sídlo: Masarykovo náměstí 102, 25601 Benešov, E-mail: judrpodhorskyak@centrum.cz, Tel: 317724860

   7. Právní základ pro zpracování: Smlouva o poskytování právních služeb; Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů - klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

   8. Účel zpracování: Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

   9. Příjemci osobních údajů: Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), Poskytovatelé údržby informačního systému, Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

   10. Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

   11. Práva klienta

   12. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce - advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

   13. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce - advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

   14. Klient má právo, aby správce - advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce - advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

   15. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

   16. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

   17. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem - advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

   18. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

VZOR ŽÁDOSTI UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ (vypracovaný Českou advokátní komorou):