Právní služby

JUDr. Tomáš Podhorský a JUDr. Jan Podhorský poskytují právní služby v oblasti generální praxe se zaměřením zejména (vč. zastoupení klienta v řízení před soudem - nalézacím či exekučním řízení, před správním orgánem, policií apod.):

- na rodinné právo (např. právní zastoupení v řízení o rozvod manželství, o úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu do a po rozvodu manželství rodičů, o zvýšení či snížení výživného, o vypořádání společného jmění manželů, zastoupení v určení/popření otcovství, v řízení o osvojení apod.),

- na trestní právo (obhajoba obviněného/obžalovaného, zastupování poškozeného v adhézním řízení, sepis trestních oznámení apod.)

- na občanské právo (např. zpracování smluv, vymáhání pohledávek, náhrada škody, ochrana osobnosti, vypořádání podílového spoluvlastnictví, převody nemovitostí, nájem atd.)

- na obchodní právo (zakládání, změna a zánik obchodních společností, zastupování ve věcech obchodního rejstříku, závazkové obchodní vztahy apod.)

- na pracovní právo (např. mimosoudní jednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, sepis/kontrola pracovní smlouvy, výpovědi, dohody o skončení pracovního poměru apod., náhrada škody - pracovní úrazy, nemoci z povolání atd.)

- na správní právo (zastoupení např. v přestupkovém řízení, v řízení před katastrálním úřadem, zastoupení ve správním soudnictví apod.)

- na dědické právo (např. poradenství/zastupování v dědickém řízení),

- atd..

Vedle toho pochopitelně poskytuj právní porady, právní rozbory apod., vč. sepisů různých druhů smluv: např. smlouvy kupní, darovací, nájemní, smlouvy o zřízení věcného břemene, pachtovní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné smlouvy a listiny.

Pomáhají klientům s prodejem či koupí nemovitostí (právní služby v tomto případě zahrnují zejména sepis či kontrolu kupní smlouvy případně smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o úschově, zástavní smlouvy atd.). To vše vč. zastoupení v řízení vedeném před katastrálním úřadem.

Provádí úschovu kupní ceny při koupi nemovitosti.

Vymáhají pro klienty pohledávky (např. předžalobní jednání s dlužníkem či věřitelem, sepis upomínek a kvalifikovaných výzev, žalob o zaplacení, dohod o narovnání, uznání dluhu apod.) to vše vč. zastoupení před nalézacím soudem a v exekučním řízení.

Pomáhajíklientům s vypořádáním podílového spoluvlastnictví to vše vč. zastoupení před nalézacím soudem a v exekučním řízení.

Poskytují právní služby nejenom fyzickým osobám, ale i právnickým osobám (např. obchodním společnostem, společenstvím vlastníků jednotek, obcím apod.), ať již v oblasti veřejného či soukromého práva.

Právní služby poskytují na území celé ČR.

Pochopitelně mají řádně sjednáno profesní pojištění.

Informace pro spotřebitele:

V souladu s ust. § 14 zák. č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, tímto upozorňujeme spotřebitele (spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) na to, že mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátní kanceláří a spotřebiteli ze smluv o poskytování právních služeb byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora (internetová stránka ČAK je www.cak.cz)